NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

05/05/2022 - 24/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

16/11/2022 - 07/12/2022